Skolas misija un mērķi PDF Drukāt E-pasts

Skola kurās ir svarīgs skolēns - cilvēks.

Radīt iespēju Latgales jauniešiem iegūt kvalitatīvu profesionāli orientētu vidējo izglītību saskaņā ar novada amatniecības tradīcijām, veidot viņos izpratni par Latgales novada īpatnējo kultūrvidi un vēlmi piedalīties tās kopšanā un tālākā attīstīšanā, kā arī veicināt cilvēkresursu problēmas risināšanu Latgales laukos.

 

Skolas misija

Radīt iespēju Latgales jauniešiem iegūt kvalitatīvu profesionāli orientētu vidējo izglītību saskaņā ar novada amatniecības tradīcijām, veidot viņos izpratni par Latgales novada īpatnējo kultūrvidi un vēlmi piedalīties tās kopšanā un tālākā attīstīšanā, kā arī veicināt cilvēkresursu problēmas risināšanu Latgales laukos.

 

Attīstības koncepcija

 • Skolas attīstības koncepcija ir balstīta uz:
 •  izglītojamo vajadzībām;
 • skolas darbības pēctecību;
 • esošo resursu efektīvu izmantošanu un saglabāšanu;
 • kvalitatīvas un iekļaujošas izglītības konceptu;
 • sociālās atstumtības riska mazināšanu;
 • izglītības pieejamību un cilvēkresursu problēmas risināšanu laukos;
 • valsts policentriskas attīstības nepieciešamību, (Valdības deklarācija, 2010.)
 •  

Mērķi

1. Skola – kompetenču un radošuma centrs.

Atvērta skola ikvienam mācīties, mācīt un sadarboties gatavam cilvēkam neatkarīgi no vecuma, tautības, sociālā stāvokļa vai reliģiskās piederības.

Skola – gatava pārmaiņām un inovācijām, kas veicina mācību sasniegumu un darba kvalitātes izaugsmi.

Darbība:

 •  Sadarbības tīklu veidošana ar citām izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, potenciālajiem darba devējiem skolu beigušajiem jauniešiem.
 • Skolas funkciju paplašināšana, attīstot kopienas skolas ideju; formālās un neformālās izglītības iespēju izmantošana mācīšanās procesā.
 • Efektīva materiālo un cilvēkresursu izmantošana, informācijas tehnoloģiju pielietošana visos izglītības procesa segmentos – mācīšanās, izglītības papildināšana, komunikācija ar vecākiem, skolas pārvaldība (iekšējais tīkls, intranets).
 • Papildus resursu piesaiste no ziedotājiem,  projektu īstenošana, saimnieciskās darbības uzsākšana.

 

2. Izglītības kvalitātes uzlabošana.

2.1. Uz skolēna personības attīstību balstīta izglītība.

2.2. Personiska pievēršanās skolēnam.

2.3. Diskriminējošu faktoru izskaušana.

Izglītības zinātnes jaunākās paradigmas balstās atziņā, ka bērna mācīties spēju, uztveres un iegaumēšanas spēju nosaka viņa sociālā labsajūta, emocionālā labklājība. Tas nodrošina spēju koncentrēties, būt mērķtiecīgam un radošam, būt konkurētspējīgam.

Darbība:

Motivācijas sistēmas izveide skolēniem:

 •  atbalsta personāla efektīva iesaiste mācīšanās procesā;
 • labo piemēru skola (vieslektori; ekskursijas uz dažādām iestādēm, tikšanās ar sabiedrībā pazīstamām personībām);
 • audzināšanas darba satura kvalitātes uzlabošana;
 • skolēnu sasniegumu atzīmēšana.

Mērķtiecīga pedagogu darba kvalitātes uzlabošana.

Pedagogu motivācijas programma:

 •  tālākizglītība, izmantojot pieejamās programmas, pieaicinot vieslektorus;
 • tālākizglītība savā klasē, atverot durvis saviem kolēģim, daloties pieredzē un sadarbojoties (no F. Braunlijas);
 • atbalsts pedagogu jaunradei.

Efektīva sadarbība ar vecākiem skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanā.

 

3. Atbildīgas, radošas un pozitīvi motivētas personības audzināšana.

3.1. Sociālās atbildības audzināšana, palielinot klašu audzinātāju lomu un atbildību personības veidošanās procesā.

‘’Cilvēcība ir visaugstākais intelekts” , -  somu izglītības profesore.

Darbība:

 •  pienākuma apziņas audzināšana;
 • cieņpilna attieksme pret līdzcilvēkiem;
 • atbildība par vidi, kurā dzīvojam;
 • atbildība par savu veselību un nākotni.

3.2  Mērķtiecības audzināšana.

Darbība:

 •  skolēni, skolotāji, vecāki, darbinieki – vienota komanda mērķa sasniegšanai;
 • skolēnam palīdzam izprast izglītošanās jēgu, mācām izvirzīt lielos un mazos mērķus, parādām instrumentus, ar kādiem šie mērķi ir sasniedzami, iedvesmojam ar reāliem veiksmes stāstiem.

 

4. Ekoloģiski draudzīgs dzīvesveids drošā, modernā mācību un darba vidē.

4.1. Kopjam un saudzējam dabu.

„Mēs dzīvosim vidē, kādu paši radīsim”.

Darbība:

 •  turpinām labiekārtot skolas apkārtni saskaņā ar ainavas īpatnībām;
 • izmantojot skolas specifisko amatniecības novirzienu, turpinām veidot koka skulptūru dārzu, pilnveidojam bērnu rotaļu laukumu pie skolas kopmītnēm, veidojam skolas prezentācijas materiālu kolekciju dažādās amatu tehnikās, papildinām mēbeļu un interjera iekārtu krājumu;
 • ēdam pilnvērtīgi, veselīgi un lēti, izmantojot skolas unikālos zemes, augļu koku un ogulāju resursus;
 • ziemās barojam putnus un palīdzam izdzīvot stirnām.

Makašānu skola, izmantojot tai pieejamos resursus, gadu no gada nodrošina skolēnus ar svaigiem, ekoloģiski tīriem augļiem un dārzeņiem. Ja pārējā valstī veselīgs uzturs skolās tiek popularizēts kampaņveidīgi, Makašānos tā ir un būs pierasta ikdiena.

4.2. Jaunās tehnoloģijas skolas mācībās un darbā.

Darbība:

Skola ir aprīkota ar stacionārajiem un klēpjdatoriem, web un tīkla serveriem, kopēšanas iekārtām, kas turpmāk ļaus nodrošināt:

 •  informācijas tehnoloģiju plašāku pielietojumu mācību procesā;
 • attālinātas apmācības iespējas, sadarbību ar citām skolām, vecākiem;
 • iekšējā tīkla pilnveidi un intraneta vides izveidi pārvaldībā;
 • web konferenču iespējas;
 • jaunu interneta resursu izveidi.

4.3. Labiekārtota, droša, personībai draudzīga skolas fiziskā vide.

Darbība:

Skolas ēku un apkārtnes labiekārtošana, lai skola patiesi bērnam būtu otrās mājas:

 •  mūzikas un tradīciju centra izveide;
 • sākumskolas telpu transformācija;
 • jumta seguma nomaiņa dabaszinātņu un matemātikas kabinetu blokam;
 • ēdnīcas telpas renovācija;
 • skolas muzeja pilnveide.

Ēku un telpu unikālais izkārtojums ļauj arī  ikvienam skolotājam sadarbībā ar skolas vadību, skolēniem, piesaistot papildus resursus, radoši un inovatīvi attīstīt mācību vidi, ņemot vērā mācību metožu aktuālās tendences, skolēnu fiziskās un mentālās vajadzības.

 

5. Skolas kolektīvs – vienota komanda ar kopīgu mērķu izpratni.

Idejas un inovācijas iespējamas tur, kur ir labvēlīga radoša savstarpēja komunikācija un sadarbība visos iestādes funkciju segmentos.

5.1. Sadarbība un kolektīvā  intelekta brīnumainie resursi:

 • kopīga mērķu izvirzīšana un sasniegšana;
 • efektīva savstarpēja vertikālā un horizontālā komunikācija;
 • tūlītēja problēmu risināšana.

5.2.  Atbildīgs un rezultatīvs mācību un audzināšanas darbs:

 • regulārs un mērķtiecīgs mācību metodisko komisiju darbs;
 • vērtīga katra mācību stundas minūte;
 • sociāli, kulturāli un pilsoniski jēgpilnas audzināšanas nodarbības;
 • efektīva sasniegto rezultātu novērtēšana, sistēmiska problēmu risināšana.

5.3.  Skolotāju personības izaugsmes programma.

Pēdējās izmaiņas: Svētdiena, 14 jūlijs 2013 17:03
 

2011 - 2013 © Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola.

Visas tiesības ir aizsargātas.